Terms and Conditions

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website http://www.flyball4ever.be gebruikt die wordt beheerd door ons.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. 
Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.
U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service of een service van derden is.
U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectual Property

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van flyball4ever en haar licentiegevers.

Links naar andere Web Sites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door .
 heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. 
Verder erkent en stemt u ermee in dat  niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke beschikbare inhoud, goederen of diensten op of via dergelijke websites of services.
We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.
Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsbepalingen, vrijwaringen van garantie, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.
We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.
Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis. 
De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of gedragslijn.

Wetgeving

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. 
Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. 
Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. 
Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.
Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. 
Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.